سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیکی مسلمی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق
داود جلالی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق
جواد عسگری – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله روشی با استفاده از امواج سیار ارائه شده است که با تحلیل موجک برروی نمونه ای فرکانس بالای سیگنال خطای ثبت شده در ابتدای فیدرهای فشار متوسط و نقاط انتهایی آنها مکان دقیق خطا تعیین می گردد. اولین بار در [ ۱۳ ] نشان داده شد که با ثبت خطا در دو انتهای یک خط انتقال ساده بدون در نظر گرفتن بار در طول خط، با تبدیل موجک می توان محل دقیق خطا را به روش امواج سیار تعیین کرد . به دلیل شعاعی بودن خطوط در شبکه توزیع و تعداد انشعابات زیاد آن مکان خطا برای فاصله محاسبه شده به
روش های امپدانسی یا امواج سیار متعدد م ی باشد. آقای نوری در [ ۰ ۲] روشی ارائه داد که برای یک شبکه توزیع با چندین شاخه با نصب ثبات در نقاط بار انتهای شبکه و ابتدای فیدر قادر به یافتنپاسخ قطعی برای مکان خطا می باشد. اما با این روش برای نقاطیخاص از شبکه نمی توان به درستی فاصله خطا را از ابتدای خط بدست آورد . در این مقاله علاوه بر نشان دادن ایراد موجود در [ ۲۰]روشی جدید ارائه می شود که قادر به تعیین دقیق فاصله و محل خطا در شبکه توزیع می باشد . این روش در تکمیل روش ارائه شده در [ ۲۱ ] می باشد و پاسخی که ای با دقت مناسب برای مکان وقوع خطا ارائه می دهد.