سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید خواجه مندلی – واحد تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی اراک
فرجام جاوید – واحد تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی اراک
سعید علامه نژاد – واحد تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی اراک

چکیده:

تغیبر خوراک و متعاقب آن شرایط کارکرد کوره های واحد الفین پتروشیمی اراک تغییراتی را در عملکرد تجهیزات دیگر این واحد به وجود آورده است . شرایط جدید سبب بروز مشکلات فرایندی و ناپایداری عملیاتی در برج دی بوتانایزرشده است . این مقاله مشکل ناپایداری دی بوتانایزر واحد الفین را م ورد بررسی قرار می دهد . مطالعات انجام شده نشان می دهد که عامل موثر در ناپایداری این برج ناکارآمدی سیستم کنترلی به علت استقرار سنسور کنترل کننده دما در محل نامناسب می باشد و لازم است سنسور دماجابجا شده و در محل مناسب نصب شو د . بدین منظور ابتدا شبیه ساز ی در حالت پایا ی دی بوتانایزربا سه نرم افزار HYSYS,PRO/II و CHEMCAD در شرایط طراحی و فعلی انجام گرفت . سپس طبق اصول آنالیز حساسیت، محل مناسب سنسور کنترل کننده دمادرشرایط کارکرد مطابق طراحی و فعلی تعیین گردید . نتایج نشان می دهد که برای رفع ناپایداری عملیاتی برج در شرایط فعلی، تغییر محل سنسور کنترل دما از سینی ١١ در حالت طراحی به سینی ٥ الزامی است .