سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی انبارلویی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
حیدرعلی شایانفر – عضو قطب اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشکده مهندسی برق دان

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم جدید برای تعیین زاویه فاز ولتاژ و جریان با حضور مؤلفه DC میراشونده معرفی شده است. روش پیشنهاد شده از FCDFTبرای تعیین فازور مؤلفه اصلی سیگنال استفاده می کند و پاسخ الگوریتم در حوزه زمان نشان داده می شود در روش پیشنهاد شده ابتدا هارمونیک ها و مؤلفه DC میراشونده حذف می گردد و سپس دامنه و اختلاف زاویه بین دو سیگنال تعیین می گردد. این الگوریتم دارای پاسخ سریع است و حداکثر در یک سیکل به پاسخ مطلوب می رسد در نهایت کاربرد الگوریتم در رله های دیجیتال برای تشخیص محل نسبی منابع کاهش ولتاژ نشان داده خواهد شد و با توجه به سیستم قدرت نمونه روش ارائه شده به راحتی می تواند با کمترین هزینه و زمان در تشخیص محل نسبی منابع کاهش ولتاژ بکاررود.