سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود خداداد – استادیار دانشکده مکانیک – دانشگاه یزد
عباس مزیدی – دانشجوی دکترا دانشکده مکانیک – دانشگاه یزد

چکیده:

در ایــن مقالــه مســأله معکــوس تخمــین پارامترهــای هندســی یــک ناخالصــی موجــود در داخــل یــک جســم الاســتیکدوبعدی با استفاده از شـبیه سـازی آزمـایش کشـش مـورد بررسـی قـرار مـی گیـرد . بـه ایـن منظـور از ترکیـب دو روش المان های مرزی و تخمـین پارامترهـا اسـتفاده شـده اسـت کـه روشـی اسـت مبتنـی بـر تطبیـق تـدریجی پارامترهـای مجهول بر مقدار واقعـی آنهـا . بـه منظـور غلبـه بـر مشـکلات ناشـی از بدوضـع بـ ودن مسـائل معکـوس از روش تنظـیم استفاده شده است . در این روش یـک تـابع تنظـیم بـه تـابع خطـا افـزوده مـی شـود و سـپس عملیـات مـی نـیمم سـازی بر روی تابع خطای اصلاح شده صورت می گیرد