سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

قاسم مصلحی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
امیر راست پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
ناصر نیک اندیش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در ا ین مقاله بر روی انتخاب محل و ظرفیت تسهیلات ارتباط دهنده بخشهای مختلف با در نظر گرفتن ارزش زمان ی پول ب حث و بررس ی صورت م یپذیرد. محل بهینه تسهیلات ارتباط دهنده از بین محلهای کاندیدا، موسوم به مفصل انتخاب می – شود. یک مفصل ، عبارت است از محل ارتب اط دهنده بخشها ی مختلف که با قرار گرفتن تسه یل ارتباطی در محل مفصل امکان ایجاد ارتباط ب ین بخشها، و جابجا یی مواد و قطعات ب ین آنها فراهم م یشود. هدف از ا ین مقاله تع یی ن ظرفی ت و محل به ینه تسهیلات ارتباط ی است ؛ طور ی که مجموع هزینههای ثابت و متغیر نصب و راهاندازی، هزینه متغیر جابجایی اقلام و استهلاک تسهیلات با در نظر گرفتن ارزش زمان ی پول کمینه شود . در ا ین مقاله مدلها ی برنامه ریزی ریاضی خطی برای حالتهای ظرفیت پیوسته و گسسته ارائه میشود. مدل حالت پیوسته برای دو حالت ظرفیت محدود و نامحدود بررسی میشود.