سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

قاسم مصلحی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
امیر راست پور – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع-مهندسی صنایع دانشگاه ص

چکیده:

در ا ین مقاله بر رو ی انتخاب محل و ظرفیت تسه یلات ارتباط دهنده بخشها ی مختلف ب ا در نظر گرفتن ارزش زمانی پول ب حث و بررس ی صورت م یپذیرد. محل بهینه تسه یلات ارتباط دهنده از بین محلهای کاندید، موسوم به مفصل انتخاب می شود. یک مفصل ، عبارت است از محل ارتباط دهنده بخشها ی مختلف که با قرار گرفتن تسه یل ارتباط ی در محل مفصل امکان ا یجاد ارتباط بین بخشها و جابجایی مواد و قطعات بین آنها فراهم میشود. هدف از ای ن مقاله ت عیی ن ظرفیت و محل به ینه تسه یلات ارتباط ی است . بهطوری که مجموع هز ینههای ثابت و متغ ی ر نصب و راه انداز ی، هز ینه متغیر جابجا یی اقلام و استهلاک تسه یلات با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول کمینه شود . مدلهای ارائه شده، غیر خطی می باشند. این مدلها با استفاده از لمهای ار ائه شده به شکل خطی درمی آیند. مدل حالت پ یوسته برا ی دو حالت ظرفیت محدود و نامحدود بررسی شدهاست.