سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریبرز احمدزاده – کارشناس ارشد مهندسی آب
احمد فاخری فرد – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

ساخت سدها و تاسیسات آبی که بمنظور توسعه پروژه های آب و خاک، تین نیرو و آب شرب و کشاورزی می باشد نیازمند مطالعات وسیع در مورد بارندگی است. برخی از این مطالعات نیز برای برآورد و پیش بینی سیلاب می باشد که نقش بسزایی در طراحی مخازن و سرریزها ایفا می کند. در این راستا برآورد سیلاب طراحی یکی از گام های اصلی مطالعات هیدرولوژی طرح ها را شامل می شود. سیلاب طراحی به سیلابی گفته می شود که طراحی بر اساس آن انجام می گیرد. مولد چنین سیلابی بارش طراحی بوده و برای شناخت آن باید خصوصیات آن را مورد بررسی قرار داد. یکی از خصیصه های مهم بارش طراحی نحوه توزیع زمانی آن است بطوری که شدت نزول بارش در طول مدت بارندگی یکنواخت نبوده و در یک جزء از زمان بارش به اوج می رسد که چگونگی تغییرات شدت بارش در طول زمان بارش، الگوی توزیع زمانی بارش را معرفی می کند و الگوهای متفاوت هیدروگراف های خاصی از سیلاب را پدید خواهد آورند. روش های مختلفی جهت تعیین الگوی توزیع زمانی بارش طراحی ارائه شده است که در این مقاله، با بررسی آمار رگبارهای شدید تبریز، با توجه به نوع اطلاعات در دسترس و الگو گرفتن از روش مییانگین ترسیمی پیلقریم، پس از دسته بندی این رگبارها بر اساس زمان تداوم یک مدل کلی بصورت میانگین ترسیمی بعنوان الگوی توزیع زمانی بارش های تبریز ارائه شد. مقایسه داده های مشاهداتی بدست آمده از مدل، مناسب بودن دقت مدل را نشان داد.