سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیامک بوداقپور – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احمد میرباقری – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
آرمان هاشمی منفرد – دانشجوی کارشناسی راشد عمران، آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

برآورد میزان آب ذخیره شده در زیر زمین در اثر بارشهای جوی و دبی خروجی از حوزه همواره از مسائل مهم بررسی منابع طبیعی آب بوده است. در این مقاله مدل ریاضی تابع ذخیره آب زیر زمینی بر اساس رابطه ریچارد معرفی شده است.بطوریکه نتایج حاصل از آن در شرایط مختلف با نتایج آزمایشگاهی مقایسه و مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته است. در ابتدای تحقیق یک معادله شرط مرزی مطرح شده و درستی عملکرد آن با شرایط آزمایشگاهی کنترل شده است. سپس با بدون بعد کردن معادله ریچارد عملیات توده سازی بر روی آن انجام گرفته جهت متعادل سازی، ضریب تعدیل نیز مطرح شده است. باکامل کردن علمیات توده سازی، مدل ریاضی بین میزان ذخیره آب زیر زمینی و دبی خروجی از حوزه بر اثر بارشهای مختلف ارائه شده است.