سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاشار سعیدیان – فارغ التحصیل مهندسی آبیاری
حسین عبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه تبریز

چکیده:

آگاهی از وضعیت منابع آب در یک منطقه نقش تعیین کننده ای در برنامه ریزی های آبی، کشاورزی و … آن دارد. خصوصا اگر بتوان با استفاده از تحلیل های آماری، مدلهای ریاضی و … شرایط منابع آب در آینده را نیز پیش بینی نمود. مقاله حاضر با در داشتن ۵۳ سال آمار دبی ماهانه ایستگاه هیدرومتری و نیاز در حوضه آبریز آجی چای، الگوهای مختلف سریهای زمانی بر روی داده های برازش گردید و بر اساس تست AIC بهترین مدل، الگوی AR(2) تعیین و رابطه ای جهت پیش بینی مقادیر دبی ماهانه جریان برای ایستگاه مورد مطالعه ارائه شد. مقایسه مقادیر محاسبه شده با استفاده از رابطه سری زمانی با داده های مشاهداتی دقت مدل تعیین شده را تایید نمود.