سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین آتشی – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
شهرام تهرانی راد – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجید مهدویان – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این مقاله سنتیک استخراج منیزیت توسط آمونیوم کلرید بررسی شده است . به کمک آزمایش ها رابطه انحلال ذرات کلس ینه شده در گستره دما ی ۳۸ تا۸۰ درجه سانت یگراد تع یین شده و با بررس ی چگونگی تغ ییرات غلظت واکنشگرها و اثرات هر یک با زمان ، متغیر های مـدل سـنت یکی محاسـبهشده اند . تحقیق حاضر نشان م ی دهد واکنش استخراج یون منیزیت توسط آ مونیـو م کلریـد ، یـک واکنش درجه اول بوده و از مدل قطعات کروی کوچک شونده پیروی می کنـد کـه مرحلـه کنتـرل کننده سرعت واکنش ، تنها واکنش شیمیایی می باشد . با کمک رابطه آرنیوس ، انرژی فعال سـازی واکنش اخیر ۴۳/۱۶ کیلو ژول بر مول تعیین گردید .