سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

توحید اخلاقی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تبریز
سید ابراهیم گلابی – مربی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

چکیده:

تعیین مدول الاستیسیته لایه های روسازی بویژه لایه رویه برای تبیین شرایط سازه ای و عملکردی سیستم روسازی در محاسبات طراحی و ارزیابی آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. روش امواج سطحی از جمله روشهای صحرایی غیر مخرب می باشد که جهت شناسایی خصوصیات لایه های سیستم های چند لایه ای، نظیر پروفیل های روسازی بکار می رود. امواج سطحی با فرکانس بالا با اعمال ضربه سبک در سطح رویه سیستم روسازی تولید و ارتعاشات حاصل توسط دو گیرنده در سطح رویه در فواصل معینی از منبع تولید انرژی ثبت و منحنی مشخصه حرکت امواج در داخل محیط معلوم می گردد. در این مقاله با تحلیل انتشار امواج در یک صفحه آزاد و با بهره گیری از آنالیز برگشتی گرافیکی مدل ارائه گردیده است که با استفاده از آن می توان سرعت موج برشی در لایه رویه سیستم روسازی را تعیین و سپس ضریب الاستیسیته برشی و همچنین مدول یانگ مصالح رویه را محاسبه نمود. بمنظور ارزیابی کارایی و کارکرد مدل فوق در تعیین مدول الاستیتیته لایه سطحی روسازی، تعدادی مطالعه موردی و میدانی روی چند مثال واقعی صورت پذیرفته و نتایج حاصل از این روش با نتایج بدست آمده از روشهای مستقل و معتبر دیگر با هم مقایسه و مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که با دقت قابل قبولی می توان روش پیشنهادی را برای تعیین خصوصیات ارتجاعی لایه رویه سازی ها بکار برد.