سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی بشری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه تهران، پژوهشکده حمل و
عباس مجدی – دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
غلامرضا غلامی – مدیرعامل شرکت خاک و سنگ، ایران

چکیده:

مدول تغییرشکل پذیری توده سنگ، مهمترین پارامتر ورودی در تمام آنالیزهای رفتاری توده سنگ میباشد . این پارامتر در طراحی پروژه هائی از جمله سدها، تونلها و مغارهای عظیم زیرزمینی از اهمیت بیشتری برخوردار است . در این مطالعه، هدف اینست که با استفاده از خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ سدهای بختیاری، گتوند و سیاه بیشه و آزمایشات برجای انجام گرفته در این سدها و با توجه به روش جذر میانگین مربع خطاها اعتبار و قابلیت اطمینان نتایج روابط تجربی تعیین مدول تغییرشکل پذیری توده سنگ مورد ارزیابی قرار گیرد . در نهای ت روابط تجربی با قابلیت اطمینان بالا و پایین معرفی میگردد. از جمله میتوان گفت که رابطه هوک و همکاران نتایج مناسبی را ارائه داده است.