سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی بهزاد – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
زهره محمدخانی – دانشجوی گروه مهندسی دریا

چکیده:

در این مقاله روشهای متداول برای بدست آوردن مدول الاسیتسیته مواد نام برده شده و روش آنالیز مودال به عنوان یکی از روشها تشریح می شود.
در این تحقیق، نمونه هایی تهیه شده و تحت آزمایشارتعاشات عرضی درحالت یکسر گیردار، یکسر آزاد قرار گرفته اند. در طی این آزمایشها، فرکانسهای طبیعی نمونه ها اندازه گیری شده و با استفاده از رابطه های موجود، مدول الاستیسیته هر یک محاسبه شده است. سپس اطلاعات بدست آمده تحلیل شده است.
در آزمایشهای انجام شده، تاثیر میزان رطوبت در فاکتورهای مختلف از جمله مدول الاستیسیته نمونه ها دیده می شود که شرح آن در متن مقاله آمده است.