سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد وحیدی نیا – دانشجوی دوره دکترای چینه و فسیل شناسی، عضو هیئت علمی(مربی)، گروه زمین
عباس صادقی – دکترای چینه و فسیل شناسی، عضو هیئت علمی(استادیار) گروه زمین شناسی دانش
احمد شیروانی – دکترای چینه و فسیل شناسی عضو هیئت علمی(استاد) گروه زمین شناسی دانشگاه ش
محمدحسین آدابی – دکترای رسوب و سنگ رسوبی عضو هیئت علمی(استاد) گروه زمین شناسی دانشگاه شه

چکیده:

محمدوده مورد مطالعه در شرق حوضه کپه داغ است . در راستای بررسی مرز بین سنومانین تورنین، ۳ برش چینه شناسی انتخاب و تعداد ۸۶ نمونه برداشت گردیده است. در مجموعه ۶۰ گونه ۳۴ جنس میکروفسیل شناسایی شده و پس از رسم رنج چارت، ۵ بایوزون اصلی شناسایی شده است. مرز بین سازندهای آیتامیر و آبداراز بصورت ناپیوستگی موازی می باشد. این مرز در برش گردنه مزدوران سنومانین پسین- تورونین میانی بوده و در ۲ برش دیگر سنومانین پسین-تورونین پیشین است. مرز تعیتت شده بوسیله مطالعات فسیل شناسی و ژئوشیمیایی بر هم منطبق می باشند. بر اساس فونای موجود، شیل فوقانی سازند آیتامیر در محیطی عمیق(بیش از ۱۰۰ متر) برجای گذاشته شده است. سپس در محدوده مرز محیط کم عمق تر شده و ماسه سنگ ها را بر جای گذاشته است. در قاعده سازند آبدراز و با رسوبگذاری مارن، محیط مجددا عمیق تر شده است.