سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد عاشوری – دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
سیدکمال الدین ستاره دان – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

IVUSیک تکنیک تصویربرداری پزشکی است که بر پا یه ارسا ل کاتتر(Catheter) به داخل رگ و استفاده از امواج اولتراسوند بر ای تشک یل تصاو یرهمزمان(Real-Time)
با رزولوشن بالا ازد یواره داخل ی رگ م ی باشد . در ای ن مقاله پردازش تصاو یرIVUS و استخراج خودکار مرز عروق کرونر توضیح داده شده است . به این منظور تصاو یرIVUS موجود را در حوزهMATLAB مورد پردازش قرار داد ه ای م. در ابتدامراحل پیش پردازش شامل هموار سازی تصویر به منظور حذف نویز و زو اید تصو یربه همراه ح فظ لبه ها و همچنین حذف نواحی مزاحم درsegmentationمانند کاتتر نی ز که شکلهندسی خاص ی دارد ، انجام می گیرد . سپس به استخراج مرزها با استفاده از مدلهای شکل پذیر م ی پرداز یم که در ای ن کاربرد خاص ازDistance Potential Snakeبا توجه بهتوپولوژی تصو یر بهره برده شده است و در آخر با به کار بردن تبدیل موجک تشخیص آسانتر مرزها در نتا یج ش بیه ساز ی را خواهیم دید.