سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی مشگی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی آب دانشکدة کشاورزی دانشگاه شیراز
علیرضا سپاسخواه – استاد بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

سیستم جمع آوری آب باران روشی برای استفادة بهتر از منابع آب باران با هدف افزایش کیفیت و کمیت ذخیره آب در ناحیة اطراف ریشه می باشد . حوضة آبخیز کوچک، یکی از انواع سیستم جمع آوری آب باران می باشد وعبارت است از یک ریزحوضة آبخیز با مساحت حداکثر ١٠٠٠ مترمربع و یک حوضچة نفوذ که درخت در آن رشد می کند . گیاهان قابل کشت در این سیستم را گیاهان مقاوم به خشکی و کم آبی تشکیل می دهند . هدف از این پژوهش، تعیین مساحت بهینة ریزحوضه های کشت انگور دیم سیاه ریش بابا با آرایش مربعی در منطقة باجگاه واقع در استان فارس برای طراحی سیستم های جمع آوری آب باران از طریق مدل رایانه ای با استفاده از روش های احتمالاتی می باشد . نتایج نشان داد، با توجه به این که سود حاصل از کشت در مساحت های کوچکتر بیشترین مقدار بوده و حداقل فاصلة ایده آل بین هر بوته انگور ۳ متر می باشد، مساحت ریزحوضة ایده آلجهت داشتن بالاترین محصول، ۹ مترمربع می باشد .