سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدامین خضرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران
مجید دشتی برمکی – دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران
بهزاد خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

امروزه با توجه به افزایش جمعیت، نیاز به منابع آبی بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر با کاهش منابع آبی،مشکل تامین آب شرب مناسب را افزایش میدهد. در نتیجه باید برای تامین آب مورد نیاز، به جستجوی منابع جدید پرداخت. یکی از این منابع آبی که از لحاظ کیفیت نیز مناسب میباشد، آب موجود در سفرههای کارستی است. بهترین روش برای تعیین خصوصیات منابع کارستی استفاده از چشمههای کارستی است. در این تحقیق با استفاده از درصد نفوذ و خصوصیات چینهشناسی منطقه اقلید برای چشمههای کارستی انتخابی میزان مساحت حوضه آبریز تعیین گردید. نتیجه نشان میدهد که سازندهای مخازن چشمهها در یالهای تاقدیسها و از نوع آهکی هستند و مرز حوضهها منطبق بر مرز سازندهای نفوذناپذیر میباشد. بحث مدیریتی در مورد نحوه و میزان برداشت و استفاده از این منابع با استفاده از دادههای بدست آمده میتواند صورت گیرد.