سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد کریمی – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ۱۵۹۱۴ ، ای

چکیده:

در این مقاله استفاده از روش بازتاب کلی امواج ضعیف شده فروسرخ (FTIR-ATR) برای مطالعه تجربی تغییر غلظت محلول پلیمر قبل از جدایی فازی طی فرایند غوطه وری در حمام غیرحلال شرح داده می شود . برای بررسی نفوذ متانل به عنوان غیرحلال ، از محلول پلی متیل متاکریلات/دی متیل فرمامید استفاده می شود. به منظور بررسی انتقال جرم در محلول پلیمر بعد از غوطه وری در حمام غیرحلال و قبل از جدایی فازی، بر مشخصه نسبت مبادله حلال و غیرحلال، dφ۲ / dφ۱، تاکید می شود. در سیستم مورد مطالعه، نتایج نشان می دهد که در فصل مشترک محلول پلیمر و حمام غیرحلال، نرخ رهایش حلال و نرخ نفوذ غیرحلال برابر است در نتیجه کسر حجمی پلیمر طی فرایند ثابت می ماند.