سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی رفیع زاده – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر خبیری – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقا له مسیر دمای بهینه در طول پلیمریزاسیون محلولی متیل متاکریلات تعیین شده است . بدین منظور از مدل سینتیکی پلیمریزاسیون بر اساس روش ممانی معتبر استفاده شده است . این مدل شامل انتقال به حلال، منومر و هر دو روش اختتام ترکیب و تسهیم نامتناسب بوده و کاهش حجم محلول ن اشی از تبدیل منومر به پلیمر در نظر گرفته شده است . طول زنجیر سینتیکی ثابت بعنوان تابع هدف تعریف شده است . طول پلیمریزاسیون بر اساس میزان تبدیل به فواصل مساوی تقسیم شده است . در هر گام پلیمریزاسیون بطور ایزوترمال انجام گرفته، اما دما بگونه ای محاسبه می شود که در انتهای هر گام طول زنجیر سینتیکی برابر مقدار انتخاب شده اولیه باشد . در انتها مسیر دمای بهینه بدست آمده علاوه بر کاهش تغییرات وزن مولکولی، شاخص پراکندگی تقریبا ثابت باقی میماند