سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فردین جعفرزاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
محمد خسروی – کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
علی خسروی – کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

آزمایشات برش ساده تناوبی برای اولین بار در ایران در دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفت. برخی نتایج این آزمایشات که بصورت کرنش کنترل شده تناوبی روی خاک ماسه بابلسر به روش حجم ثابت که معادل آزمایشهای زهکشی نشده است، در این مقاله ارائه می شود. مدول برشی سکانت در محدوده دامنه کرنشهای بزرگ ۱% و ۱/۱۵% اندازه گیری شده است. آزماشهای تحت تنشهای موثر تحکیمی ۵۰ و ۱۵۰ کیلوپاسکال و برای نمونه هایی با درصد تراکم های ۳۰و۷۰ درصد انجام شده است. مقادیر مدول برشی حاصل از آزمایشها بامقادیر پیشنهاد شده در مراجع مختلف مقایسه شده اند. همچنین اثرات دامنه کرنش برشی، تنش قائم، موثر تحکیمی ، میزان تراکم نسبی نمونه و فرکانس بارگذاری دینامیکی از طریق آزمایشهای مربوطه بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که میزان مدول برشی با افزایش فرکانس افزایش می یابد که میزان افزایش در تنشهای پایین کمتر است. نتایج همچنین افزایش مدول برشی را در افزایش مقدار تنش قائم موثر تحکیمی و درصد تراکم نشان میدهد. کاهش مدول برشی در اثر افزای دامنه کرنش برشی نیز از نتایج بدست آمده از آزمایشها بود که این اثر با افزایش تنش تحکیمی کاهش می یابد.