سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدعلی حسینی یکانی – دانشجوی دوره دکتری بخش اقتصادکشاورزی دانشگاه شیراز
منصور زیبایی – استادیار بخش اقتصادکشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

طراحی بهینه مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی دارای نقشی غیر قابل انکار در موفقیت یا شکست این قراردادها می باشد . در این مقاله به منظور تعیین بهترین طول دوره متوسط تسویه قراردادهای آتی به بررسی اثرات تغییر طول دوره تحویل بر رفتار قیمتهای آتی محصولات کشاورزی پرداخته می شود . در این مطالعه، بدلیل حجم بالای معاملات قرارداده ای نقدی محصول ذرت در بورس کالای کشاورزی ایران، انتخاب طول دوره تحویل قراردادهای آتی این محصول مورد توجه قرار گرفته است . با این هدف، به منظور محاسبه قیمتهای آتی، ابتدا شاخص تسویه نقدی معرفی و تعیین گردیده است . در محاسبه این شاخص از آمار منتشر شده معاملات محصول ذرت در بورس کالا ی کشاورزی ایران و بازار سنتی طی دوره ۱۳۸۳/۱۰/۱۹ لغایت ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ استفاده شده است . سپس به منظور تعیین بهترین طول دوره تحویل در قالب سناریوهای مختلف، از یک مدل GARCH(1,1) برای تخمین ساختار شرطی نوسانات قیمتهای آتی استفاده شده است . نتایج م طالعه حاکی از آن است که افزایش طول دوره تحو یل قراردادها ی آتی منجر به کاهش نوسانات و افزا یش سطح قیمتهای آت ی محصول ذرت م یگردد . لذا می توان با انتخاب طول دوره های تحویل بالاتر ، موجبات تقویت عملکرد مکانیسم پوشش ریسک را فراهم آورده و در نتیجه انگیزه ورود تولیدکنندگان محصول ذرت و بورس – بازان را به بازارهای آتی افزایش داد .