سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری
صلاح کوچک زاده – دانشیارگروه مهندسیآبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

لوله های موجدار زهکشی ساخت کشور، مصارف روز افزون در طرح های آبیاری و زهکشی پیدا کرده انمد. با این وجود اقدامی جهت تعیین مشخصات هیدرولیکی آن صورت نگرفته است. از آنجا که به دلیلی ویژگیهای این لولهها امکان تعیین ضریب زبری نسبی یا مطلق آن به طور مستقیم میسر نمیباشد. در این تحقیقکاربردی با ایجاد دو مجموعه آزمایشگاهی مستقل، جریان تحت فشار و جریان با سطح ازاد، شریط هیدرولیکی جریان به طورجامع در دو قطر از لوله ها مورد بررسی قرار گرفت.به کمک داده های مجموعه اول تجهیزات آزمایشگاهی و مقایسه نتایج بدست آمده از آن زبری مطلق موثرتعیین گردید. سپس با به کاربردن مقدار یاد شده برای شرایط واقعی جریان در لوله های موجدار شیاردار ضرائب فرمول مقاومت تعیین و روابط متداول تعیین ظرفیت انتقال در این لوله ها تعدیل شد.سپس با مقایسه آن روابط با معادله جریان متغیر مکانی رابطه مناسب جهت طراحی انتخاب گردید.