سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عین اله عبدی قزلجه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
جلیل شجاع – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محسن محسن – دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین جانمحمدی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور تعیین قابلیت هضم جیره های حاوی مقادیر متفاوت دانه گاودانه و ذرت سیلو شده بهمراه یونجه در گوسفند، دو آزمایش با ۱۶ راس گوسفند نژاد قزل بالغ و اخته شده انجام گردید . در آزمایش اول، ۴ جیره به ترتیب شامل صفر ، ۲۵ ، ۵۰ و ۷۵ درصد گاودانه و در آزمایش دوم، شامل صفر ، ۲۵ ، ۵۰ و ۷۵ درصد ذرت سیلو شده به همراه جیره پایه یونجه بود . در آزمایش اول قابلیت هضم کلیه مواد مغذی در جیره به استثنای الیاف خام و دیواره سلولی بدون همی سلولز با افزایش نسبت گاودانه در جیره بطور معنی داری افزایش یافت . در آزمایش دوم، قابلیت هضم کلیه مواد مغذی در جیره به استثنای پروتئین خام با افزایش نسبت ذرت سیلو شده در جیره بطور معنی داری افزایش یافت . در خوراکهای حاوی مقادیر متفاوت گاودانه، مصرف خوراک حاوی ۵۰ درصد یونجه و ۵۰ درصد گاودانه حداکثر بود ولی مصرف انرژی قابل متابولیسم در خوراک حاوی ۲۵ درصد یونجه و ۷۵ درصد گاودانه بیشتر بود . در خوراکهای حاوی مقادیر متفاوت ذرت سیلو شده مصرف خوراک حاوی ۷۵ درصد یونجه و ۲۵ درصد ذرت سیلو شده حداکثر بود ولی مصرف انرژی قابل متابولیسم در خوراک حاوی ۵۰ درصد یونجه و ۵۰ درصد ذرت سیلو شده بیشتر بود.