سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین کرمی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمانه حاجی مشهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هنگامیکه گرادیان هیدرولیکی در قسمت تراوش آب از پایین دست سد از شیب بدنه پایاب تجاوز نماید، باعث شسته شدن خاک بدنه سد می شود . به طوری که با تشکیل تونل، باعث فرسایش درونی یا رگاب در سد می شود . که نهایتاً شکست سد را در پی خواهد داشت . چنانچه در این شرایط از یک زهکش افقی استفاده شود، خطر فرسایش درونی تا حد زیادی کاهش می یابد . این نوع زهکش ها بوسیله یک یا چند طبقه فیلتر به خاک بدنه سد متصل گشته و تمامی زه درون بدنه و قمست عمده زه پی را به طرف بیرون سد هدایت می کنند . در این مقاله با در نظر گرفتن خط زه در بدنه سد، و با استفاده از ویژگیهای سهمی و یک خط راست، معادلات صریح مربوط به طراحی طول زهکش افقی بدست آمده اند . سپس با در دست داشتن مشخصات سد گلستان ) )۱ ، طول زهکش افقی این سد یک بار از طریق معادلات به دست آمده و بار دیگر از طریق روش گرافیکی کاساگرانده برآورده شده و نهایتاً حاصل این دو روش با هم مقایسه شده اند . نتیجه حالی از این بود که مقادیر به دست آمده از هر دو روش به هم نزدیک بوده و استفاده از معادلات صریح می تواند به عنوان مبنایی جهت کنترل صحت نتایج به دست آمده از روش ترسیمی کاساگرانده که نیاز به مهارت و دقت بالایی دارد، باشد .