سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش آبیاری دانشگاه شیراز
علیرضا سپاسخواه – استاد بخش آبیاری دانشگاه شیراز

چکیده:

روش های مرسوم اندازه گیری معادله نفوذ همچنین حلقه های نفوذسنج و جویچه های کوتاه مسدود، اغلب تخمین غیر واقعی از نفوذ را نشان میدهند. بنابراین روشی مورد نیاز است که هم برای اندازه گیری ساده باشد و هم تخمین قابل قبولی از نفوذ بدهد. روش دو نقطهبا استفاده از اطلاعات منحنی پیشروی و عوامل هیدرولیکی جویچه برای تعیین ضرایب معادله نفود لوئیس – کوستیاکوف بکار برده می شود که در این تحقیق از همین روش برای محاسبه معادلات نفوذ استفاده شد. داده های بکار رفته در این تحقیق از دو مزرعه شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به نام های ۲۰۱-E , 201-CI با جویچه های ته بسته بدست آمده که توسط معروف پور (۱۳۷۶) ارائه شده است. با استفاده از این داده ها معادله های نفوذ برای تمام طول جویچه و پیشروی آب تعیین و بامعادله های نفوذ ارائه شده از روش ورودی – خروجی در طول کوتاهتری از جویچه و پیشروی اندازه گیری شده مقایسه شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مقدار نفود تجمعی حاصل از روش دو نقطه بیشتر از نفوذ تجمعی حاصل از روش جریان ورودی – خروجی در طول کوتاهتری از جویچه است. در روش دو نقطه از تمام طول جویچه برای تعیین معادلات نفوذ استفاده شده است و می توان گفت که معادلات نفوذ بدست آمده در این روش احتمالا به واقعیت نزدیک تر است . همچنین مشاهده شد که وقتی از معادلات نفوذ روش دونقطه برای تخمین معادله پیشروی استفاده می شود مقادیر محاسبه شده به مقادیر مشاهده ای بسیار نزدیک و اختلاف آنها کم است و نتیجه گرفته شد که معادلات نفوذ حاصل از رووش دو نقطه به واقعیت نزدیک تر است.