سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدکاظم شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز
علیرضا سپاسخواه – استاد بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از رو شهای آبیاری سطحی که می تواند توزیع مناسبی از آب در سطح مزرعه داشته باشد، آبیاری جویچه ای به صورت غلام گردشی می باشد. در این روش از آبیاری آب در جویچه هایی که به صورت مار مانند می باشد، حرکت می کند. این نوع جویچه ها باعث کاهش سرعت پیشروی آب در جویچه م یشود و در نتیجه آب فرصت بیشتری برای نفوذ به داخل خاک پیدا می کند. در این تحقیق، از روش بیلان حجمی (روش دو نقطه) با بکار گیریی اطلاعات منحنی پیشروی و عوامل هیدرولیکی جویچه برای تعیین ضرایب معادله نفوذ لوئیس- کوستیاکوف در جویچه های معمولی و غلام گردشی استفاده شد. این تحقیق در آزمایشگاه صحراییبخش آبیاری دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز واقع در باجگاه با خاک سری دانشکده در دو نوبت آبیاری انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که معادله نفوذ در جویچه های مذکور متفاوت بوده و مقدار نفوذ تجمعی در جویچه غلام گردشی بیشتر از جویچه معمولی می باشد و همچنین این مقدار در آبیاری دوم کمتر از آبیاری اول می باشد. نتایج معادلات پیشروی بدست آمده نشان داد که سرعت پیشروی آب در آبیاری غلام گردشی کمتر از آبیاری جویچ های معمولی میباشد.