سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رسول حجی – استادیار
سعید ذوالفقاری – استادیار
علیرضا حجی – استادیار

چکیده:

مسئله تعیین م قادیر بهینه سفارش برای یک سیستم تک ماشینی، یا یک خط تولید، که چند محصول را تولید میکند یکی از مسائل مورد نظر پژوهشگران کنترل تولید و موجودی ها بوده اس ت. در اکثر این تحقیقات فرض بر این بوده است که محصولات تولیدی سالم بوده و نیازی به دوباره کا ری ندارند. در سالهای اخیر مسئله تعیین مقدار اقتصادی هر بار تولید در حالتی که اقلام خراب نیز تولید می شوند مورد توجه محققین قرار گرفته اس ت. در این مقاله با استفاده از روش دور تولید مشترک برای تمام محصولات مدلی برای تعیین مقادیر بهینه دسته های تولید در یک س یستم تک ماشینی و چند محصولی که در آن اقلام خراب نیز تولید می شوند، و در نتیجه نیاز به دوباره کاری وجود دارد، با هدف کمینه سازی کل هزینه سیستم ارائه شده است.