سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا ابراهیمی – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن عبدشریف اصفهانی – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه تهران
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مطالعه کاربرد روش الگوریتم ژنتیک (GA) در هیدرولیک مخازن و سازه های آبی بررسی شده و بهینه سازی بهره برداری مخازن سدهابا استفاده از این روش صورت گرفته است. سد ونیار (شهید مدنی) تبریز و سد مهآباد به عنوان دومطالعه موردی انتخآب شده است و مقادیر مناسب پارامترهای الگوریت ژنتیک از طریق سعی و خطا تعیین شده است و پس ازآنالیز حساسیت روش کددهی مقدار حقیقی و روش انتخآب مسآبقه ای به عنوان بهترین ترکیب پارامترهای الگوریتم ژنتیک معرفی شده است. در مورد سدونیار میزان جهت ۰۵/۰ و احتمال ترکیب ۸/۰ و در مورد سد مهآباد میزان جهش ۰۷/۰ و احتمال ترکیب ۸۵/۰ بدست آمده و تآبع هدف در این مطالعه کمینه سازی مجمع مجذور اختلاف خروجی از مخزن و نیاز آبی پایین دست سد می باشد و قآبلیت اطمینان مدل در هردو مورد ۶۷% بدست آمده است.