سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد رضوی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
سیدسعید موسوی ندوشنی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

برای برآورد سیلاب ناشی از رواناب در حوضه های فاقد آمار اندازه گیری روش های مختلفـی مـورد استفاده قرار می گیر د . یکی از این روش ها مدل هیدرولوژیکی بارش – رواناب و تعیین مقادیر( CN ) در مناطق مختلف حوضه می باشد . در این مدل از ورودی بارش مازاد و ال گوریتم های تبدیل باران مـازاد بـه دبـی هـای سیلابی استفاده می شو د . از طرفی در دهه های اخ یر استـفاده از (RS) و (GIS) در مهندسی منابع آب گسـترشچشمگیری یاف ته است بطوریکه در حال حاضر اکثر نرم اف زارهای مربوط به مدل بارش – رواناب مسـتقیما دارای قابلیت ارتباط با یکی از نرم افزارهای GIS می باشند . برآورد حجم رواناب در حوضه های فاقد آمار اندازه گیری با اسـتفاده از RS و GIS موضـوع پـروژه تحقیقـاتی است که در سال ۱۳۸۲ در حوضه آبریز معرف امامه در شمال تهران انجام گردید . در این تحقیق با بهـره گیـری ازقابلیت نرم افزا ر ) ILWIS ) و بررسـی خصوصـیات فیزیـو گرافی و پوشـش گیـاهی حوضـه , مقـادیر CN بـرای واحدهای مطالعاتی حوضه مورد محاسبه قرار گرفت . نقشه پوشش گیاهی منطقه نیـز بـا بهـره گیـری از بانـدهای مختلف از تصاویر ماهواره ای و شاخص ) NDVI )حوضه تهیه شد . در مرحله آخر با تلفیق اطلاعات بدست آمده و با استفاده از CN حوضه و روش تجربی ) SCS ) نسبت به برآورد حجم رواناب حوضه اقدام گردید . در نهایـت نتایج حاصل از این روش با مقادیر واقعی رواناب که از طریق اندازه گیری بدست آمـده اسـت مـورد مقایسـه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت