سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه غریب – کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابوالفضل مساعدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی نجفی نژاد – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

همه ساله پهنه های وسیعی از سواحل رودخانه ها بر اثر عبور جریانهای فصلی و سیلابها، فرسایش یافته و تخریب می شوند. لذا بایس تی به مسئله فرسایش که همه ساله بخشی از منابع ملی (آب و خاک ) را نابود میکند توجه ویژه ای نموده و برای کنترل آن اقدامات لازم را انجام داد . به همین علت در تحقیق حاضر وضعیت فرسایش کناری رودخانه قره چای رامیان مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور ابتدا مسیری از رودخانه به طول۸/۵کیلومتر که در آن مشکل فرسایش کناری مشهود می باشد، انتخاب شد . این محدوده بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی و هیدرولیکی به تعدادی بازه تقسیم و با انجام عملیات میدانی و نقشه برداری در طول مسیر، اطلاعات هندسی آن همراه با ۴۱ مقطع عرضی برداشت شدند . با معرفی مقادیر دبی در دوره های بازگشت مختلف و همچنین مشخصات هندسی و ضریب زبری مانینگ در هر مقطع به نرم افزارHEC-RAS مشخصات جریان در دوره های بازگشت مختلف در هر مقطع (شامل سرعت، تنش برشی، رقوم سطح آب و …) محاسبه گردید. در نهایت جهت تعیین و شناسایی نقاط حساس به فرسایش، از مقادیر تنش برشی برای بستر اصلی و سواحل چپ و راست در هر مقطع و برای هر دوره بازگشت استفاده شد . بر این اساس مناطقی که در معرض خطر فرسایش می باشند مشخص شدند . بازدیدها و بررسی های میدانی نیز نشانگر صحت نتایج بدست آمده م یباشد