سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی سپهوند – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
علی اشرف جعفری – عضوهئیت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
ابراهیم رحمانی – عضوهئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

به منظور بررسی تنوع و ارتباط بین عمل کرد علوفه و صفات کیفی ، ۱۰ ژنوتیپ چاودارکوهی درشرایط دیم و آبی به مدت دو سال در قا لب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد مورد مطالعه قرار گرفتند . عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیک (ارتفاع بوته ، زمان ظهور سنبله ، تعداد ساقه در بوته ونسبت برگ به ساقه ) بمدت دو سال اندازه گیری شد . برای اندازه گیری صفات کیفی (درصد قابلیت هضم علوفه ، درصد پروتئین خام ، درصد کربوهیدرات های محلول در آب ، درصد فیبرخام ، درصد خا کستر، درصد ADF و NDF) از دستگاه طیف سنج مادون قرمز (NIR) استفاده شد. بر اساس شاخص های مقاومت به خشکی پنج گانه ،TOL ،SSI، STI ،MP و GMP ژنوتیپ های متحمل به خشکی شناسایی شدند . نتایج حاصل در دو محیط و پراکنش آن ها براساس شاخص های مقاومت به خشکی نشان داد که ژنوتیپ های ۲۳۸۲ و ۱۳-۲۳۸۲ به ترتیب با متوسط عمل کرد ۳/۷ و ۴/۵ تن در هکتار در شرایط دیم بعنوان ژنوتیپ های مناسب برای تبدیل دیمزارهای کم بازده به علوفه کاری شناخته شدند . ژنوتیپ های ۱۰-۲۳۸۲ و ۶-۲۳۸۲ با پایداری متوسط از لحاظ عملکرد و کیفیت علوفه در مرتبه بعدی قرار گرفتند . براساس شاخص های حساسیت به خشکی ژنوتیپ های ۱۰-۲۳۸۲ و ۱۵۴۹ برای زراعت آبی معرفی شدند . ژنوتیپ ۱۵۴۹ از لحاظ کیفیت علوفه نسبت به سایر ژنوتیپ ها برتری داشت ولی عملکرد علوفه آن کم بود.