سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین باقری پور – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
مرتضی مرندی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
مسعود سجودی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک ، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

چکیده:

گسیختگی در سنگهایی که دارای درزه های موازی هستند به دو صورت ممکن است رخ بدهد: یک مورد شکست بوسیله لغزش در امتداد درزه ها است و دیگری شکست و گسیختگی در سنگ بکر بین درزه ها بوجود می آید. برای این دو نوع گسیختگی معیارهای متفاوتی بیان شده است که مقدارمقاومت سنگ مورد نظر را بیان می کند البته این معیارها دارای نواقع و ایراداتی هستند لذا در این مقاله با ترکیبی خاص ازمعیارهای Hoek& Brown , Jaeger & Cook تابع مقاومتی ارائه شده است که نقص های معیارهای قبل را رفع کرده است و برای زاویه درزه های متفاوت در تنشهای محصوری مختلف مقدار مقاومت رامشخص می کند.