سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود منجزی – دکترای استخراج معدن عضو هیئت علمی گروه معدن دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس تهران
حسین نظام آبادی – دکتری برق عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
سامان شریعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی مقاومت فشاری تک محوری با استفاده از ازمایشات سختی روی سنگ ها نشان داده شده است. شبکه جهت پیش بینی UCS بر پایه اطلاعات حاصل از سختی اشمیت، تخلخل، دانسیته و نوع سنگ آموزش می یاد. مدل شبکه عصبی از نوع پس انتشار با الگوریتم آموزش لونبرگ-مارکواردت می باشد. یک دسته داده شامل ۷۸ نمونه از انواع مختلف سنگ های با مقاومت متوسط تا سنگ های بسیار سخت برای آموزش شبکه استفاده شده است. همچنین یک دسته داده شامل ۱۳ نمونه سنگ به عنوان داده های ازمون برای ارزیابی و تعمیم قابلیت های پیش بینی شبکه مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از شبکه عصبی همبستگی خوبی را با مقادیر واقعی اندازه گیری شده نشان می دهد. در نهایت جهت بررسی مناسب بودن این روش، نتایج شبکه با پیش بینی های حاصل از رابطه رگرسیون چند متغیری مقایسه شده است که شبکه عصبی همبستگی بهتری را نشان می دهد.