سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی کرامت جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
علی جعفری – هیئت علمی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
شاهین رفیعی – هیئت علمی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
سیدسعید محتسبی – هیئت علمی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

اولین قدم درروند مکانیزه کردن فعالیت های مرتبط با درخت خرما نخل آشنایی با خواص و ویژگیهای این درخت است بنابراین قبل از هرکاری در اولین گام نیاز به اطلاعاتی جامع و کامل از خصوصیات و شرایط درخت است این خواص شامل خواصفیزیکی و مکانیکی درخت خرماست هدف از انجام این تحقیق تعیین مقاومت فشاری موازی و عمود برالیاف فیبر تنه درخت خرما رقم شاهانی است که درحالت تر اندازه گیری م شود این خواص در بسیاری از مسائل مربوط به طراحی یک ماشین مخصوص و مسائل مربوط به مکانیزه کردن عملیات درخت یا تحلیل رفتارهای درخت دربارگذاری و همچنین استفاده هرچه بهتر از درخت در مصارف مختلف دارای اهمیت خاصی می باشد نتایج تحقیق نشان داد که در آزمایش فشار موازی الیاف مدول و متوسط تنش ماکزیمم به ترتیب ۴/۴۵۸ و ۲۸۱/۳ مگاپاسکال و درآزمایش فشار عمود بر الیاف متوسط تنش در حد تناسب ۱/۱۲۴ مگاپاسکال است این نتایج در تحقیقات بعدی درزمینه طراحی یک ماشین مخصوص با تحلیل رفتارهای درخت در بارگذاری و سایر موارد دارای اهمیت می باشد.