اعمال بار به صورت پیوسته با سرعت ثابت ۰,۰۲ کیلونیوتن بر ثانیه و با افزایشی حدود ۰,۱۵ تا ۰,۲۵ مگاپاسکال بر ثانیه بدون وارد کردن ضربه ناگهانی باشد.اعمال نیرو تا شکستن کامل نمونه ادامه پیدا کند و حداکثر نیروی وارد شده به نمونه ثبت شود، سپس با استفاده از ۲ عدد دوربین تصاویر مقدار جابجایی را افزایش نیرو ضبط می گردد ۵]و.[۶

محاسبات

مقاومت فشاری بلوک از رابطه مقابل محاسبه می شود:

: F ماکزیمم بار تحمل شده توسط خشت به کیلو نیوتن

:S مساحت متوسط از سطوح خشت های مورد آزمایش به سانتی متر مربع

تعیین مقاومت کششی خشت خشک شده

هدف از این آزمایش، تعیین مقاومت کششی در خشت خام خشک شده ای می باشد که برای مصارف عمومی بنایی استفاده می گردد نتایج بدست آمده امکان مقایسه مقاومت کششی خشت ها، مستقل از ابعاد و اندازه آنها را فراهم خواهند کرد.

این آزمایش برگرفته از آزمایش مقاومت کششی (شقه کردن) یا آزمایش برزیلی می باشد و بدین صورت میباشد که دو میله فلزی یا چوبی دقیقاً روبروی هم، در دو طرف خشت قرار گرفته و مجموعه تحت نیروی فشاری قرار می گیرد. این نیرو در محل دو میله، باعث ایجاد یک نیروی کششی بین صفحه عمودی شکل گرفته مابین دو میله، می شود. خشت ها باید دارای ساختاری یکنواخت بوده و فاقد هر گونه ترک مرئی به چشم غیر مسلح باشند.

آزمایش مقاومت کششی بر رویخشت کاملاً خشک انجام می شود.خشت را در گرم کن با حرارتی برابر با ۴۰ درجه سانتی گراد قرار داده تا زمانی که جرم آن ثابت شود(زمانی جرم ثابت فرض می شود که وزن خشت در طول مدت زمان ۲۴ ساعت، اختلاف وزنی کمتر از ۰/۱ درصد نشان دهد). خشت را از گرم کن خارج کرده و به مدت ۲ ساعت آن را خارج گرم کن نگه می دارند. تمام سطوح آن را به دقت از گردو خاک و چیزهایی که به آن چسبیده تمیز می کنند.