سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا موسوی – کارشناس ارشد اداره ژئودزی و ژئودینامیک – سازمان نقشه برداری کشور
فاطمه خرمی – کارشناس ژئودینامیک اداره ژئودزی و ژئودینامیک – سازمان نقشه برداری ک
حمیدرضا نانکلی – رئیس اداره ژئودزی و ژئودینامیک – سازمان نقشه برداری کشور
یحیی جمور – مدیر کل نقشه برداری زمینی – سازمان نقشه برداری کشور

چکیده:

بخارآب یک پارارمتر بسیار مهم در پدیده های جو یا اتمسفر محـسوب مـی شـود . بنـابراین ازدیـدگاه هواشناسان تخمین مقدار بخارآب بارش زای اتمسفر رخدادی مثبت و م هم تلقی می گردد . امـروزه شـبکه های دائم GPS در کنار کاربردهای ژئودتیکی، اهدافی مانند تعیین مقدار PWV و یا در واقع بهبود پـیش بینی های آب و هوایی را نیز دنبال می کنند که بدین منظور بایستی در کنار گیرنده های GPS حسگرهای هواشناسی نصب و راه اندازی گردد .
در این مقاله یک مطالعه موردی برآورد PWV برای ایستگاههای شبکه ژئودینامیـک سراسـری ایـران(IPGN)که مجهز به سنسور هواشناسی می باشند، صورت گرفته است . این مطالعه در بازه زمـانی هفتـه اول مهرماه سال ۱۳۸۵ انجام شده است . سیگنالهای GPS به هنگام عبور دچـار تـاخیر تروپوسـفری مـی شوند که به دو مولفه خشک وتر تقسیم می شود . مولفه تر بواسطه وجود بخار آب ایجاد می شود . در ایـن مقاله بخارآب موجود برای شبکه آذربایجان با فواصل زمانی ۲ ساعته محاسبه شده است .