سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رسول حجی – استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا حجی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مقاله تاثیر تعمیر اقلام خراب در مقدار اقتصادی تولید (EBQ) که در آن کمبود اقلام مجاز نیست را درنظر می گیرد. در مدل کلاسیک EBQ فرض بر این است که کل اقلام تولیدی به صورت سالم در هردور تولید میشوند. ولی، در عمل به علت فرسودگی یا عوامل دیگر اقلام خراب نیز در فرایند تولید ایجاد می شوند. در این تحقیق امکان تولید اقلام خراب نیز در نظر گرفته شده ووقتی که در هر تولید ، فرایند عادی تولید اقلام تمام میشود بلافاصله فرایند تعمیر اقلامخراب پس از یکماه زمان آماده سازی غیر صفر شروع می شود. در ایجاد مدل ریاضی در این مقاله علاوه بر هزینه هایی که در مدل کلاسیک EBQ وجود دارد. هزینه های تعمیرات و نگهداری موجودی هر قلم و نیز هزینه آماده سازی برای هر بار تعمیرات اقلام خراب در نظر گرفته شده است و مقدار بهینه تولید که مجموع هزینه های فوق راکمینه می کند بدست آمده است.