سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حبیب اله اعلمی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه امام حسین ( ع)
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
غلامرضا یوسفی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

یکی از مشکلات عمده بازارهای برق پاسخ به تقاضای مصرف در ساعات پیک م ی باشد که علاوه بر بروز خاموشی های ناخواسته جهش های قیمت ۱ را نیز بدنبال دارد . از جمله روش هایی که به تازگی جهت رفع مشکل فوق در بازارهای برق مطرح شده است استفاده از برنامه های پاسخگویی بار ) DR ) 2 می باشد، این روش ها به دو گروه مبتنی بر تشویق ۳ و مبتنی بر زمان استفاده ۴ تقسیم می شوند . اپراتور مستقل سیستم ISO 5 ، با استفاده از روشهای تشویقی که اساس این روش ها بر اهدای جایزه یا تخفیف در قبض برق پرداختی مشترک متناسب با میزان کاه ش یا قطع بار در زمان های مورد نظر می باشد سعی در کاهش مصرف در زمان های اوج و متعادل کردن قیمت ها می نماید . این مقاله ضمن معرفی روش های مختلف پاسخگویی بار و توضیح یکی از این روش ها به نام برنامه پاسخگویی بار اضطراری یک روز بعد ۶ ، با استفاده از ضرایب حساسیت ۷ ، تابع سودمندی مشترک ۸ و نحوه پاسخگو یی بار را مدلساز ی می کند و میزان تاثیر پاداش های مختلف، بر منحنی مصرف انرژی الکتریکی کشور ایران را بررسی می نماید . در پایان با توجه به خط پایه بار ۹ اپراتور شبکه، مقدار بهینه پاداش محاسبه می شود