سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن ، دانشگاه یزد
محمدجواد حبیبیان – کارشناسی ارشد متالورژی شرکت ملی صنایع مس ایران
محمد کلاهدوزان – دانشیار دانشکده مهندسی معدن ، دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از منابع مهم مولیبدن، کانسارهای مس پورفیری مـی باشـد کـه مولیبـدن یت بـه عنـوان محـصول جـانبی تولیـد می شود . در معدن مس سرچشمه ابتدا در مدار پرعیـار کنـی شناورسـازی کـانی هـ ای مـس و مولیبـدن بـه صـورت تجمعی انجام می شود . در این مرحله کانی های مس با استفاده از کلکتورهای سولفیدریل وکانی مولیبـدن بـه طـور طبیعی شناور می شوند . سپس در واحد فرآوری مولیبدن از شناور شدن کانی های مس جلوگیری مـی شـود و کـانی مولیبدن شناور می گردد . جذب کلکتور در س طح کانی هـای سـولفیدی مـس در شـرایط پتانـسیل اکـسیدی اتفـاق می افتد که با احیایی شدن محیط توسط سولفید سدیم از این واکنش جلوگیری شده وکلکتور از سطح کانی هـای مس زدوده می شود . برای کنترل مقدار مصرف سولفید سدیم از انـدازه گیـری پتانـسیل اکـسیداسیون احیـا اسـتفاده می شود . در این تحقیق در مقیاس آزمایـشگاهی مقـدار بهینـه ایـن پتانـسیل بـا الکتـرود پلاتـین بـا الکتـرود مرجـعAg/AgCl میلی ولت که با سولفید سدیم بدست آمده اسـت -۵۲۵ تا -۵۷۵ تعیین گردید . به طوری که درپتانسیل جلوگیری از شناور شدن کانی های مس به بهترین شکل انجام می شود ( بازیابی مس ۲۳ درصد ) و بازیابی مولیبـدن به ۹۳ درصد می رسد .