سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کامران تقوی – استادیار دانشکده بهداشت رشت
داریوش نقی پور – استادیار دانشکده بهداشت رشت
ازیتا محققیان – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت رشت
مرسده جمالی – کارشناس ارشد شهرداری لاهیجان

چکیده:

رودخانه سفید رود از بزرگترین ویرآب ترین رودخانه های گشور و از منابع مهم تامین آب شرب در شهرهای مختلف استان گیلان میباشد. هدف از این طرح تحقیقاتی تعیین مقدار سه آفت کش دیازینون – هینوزان و لیندین در آب رودخانه سفید رود و شبکه توزیع آب آشامیدنی رشت میباشد . برای این منظور هر ماه یک نمونه برداری ترکیبی در دو ف صل بهار و تابستان ۱۳۸۷ صورت گرفت .نتایج بدست آمده از اینیژوهش نشان داد که در فصل بهار مقادیر کلیه آفت کش ها صفر میکروگرم در لیتر بدست آمد . در فصل تابستان بالاترین و کمترین غلظت حشره کش دیازینون به ترتیب ۴۳۰و ۰/۰۰۵ میکروگرم در لیتر ومیانگین و انحراف معی ار آن به ترتیب ۲۵۴/۳ و ۱۸۲/۴۷ میکرو گرم در لیتر بدست آمد . بالاترین و کمترین مقدار قارچ کش هینوزان در همین فصل به ترتیب ۵۷۰ و ۴/۱۰ میکروگرم در لیتر و میانگین و انحراف معیار آن ۳۴۲/۷ و ۲۴۱/۹ میکروگرم در لیتر بدست آمد . غلظت لیندین در فصل تابستان نیز صفر میکروگرم درلیتر بدست آمد .در فصل تابستان بالاترین غلظت آفت کش ها مربوط به شهریور ماه و کمترین غلظت آفت کش ها در تیر ماه بدست آمد . نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که غلظت حشره کش لیندین در آب کمتر از استاندارد سازمان بهداشت جهانی و استاندارد کشوری است . میانگین مقدار حشره کش دیازینون در آب در فصل تابستان بالا تر از استاندارد کشوری بدست آمد . متاسفانه علیرغم اینکه افت کش هینوزان از نظر سازمان بهداشت جهانی در رده Iو خطرناک محسوب کش ها در آب شهر رشت در ماه های مرداد و شهریور بنظر این پژوهشگر آب شرب رشت فاقد کیفیت بوده و مصرف آب های بطری شده استاندارد جهت شرب و پخت و پز طی این دو ماه توصیه میگردد.