سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی توکلی – استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمود صالحی – استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پرورش بلدرچین امروزه جایگاه خاصی در صنعت طیور ایران پیدا کرده است و گوشت و تخم آن به عنوان منابع با ارزش غذایی درتغذیه انسان مطرح میباشند. در این مطالعه به منظور اندازهگیری مقدار عنصر معدنی مس در گوشت و تخم بلدرچین پرورش داده شده در ایران و ارزیابی تفاوت میزان آن در جنس نر و ماده، از روش طیف سنجی جذب اتمی استفاده گردید. در مجموع، نمونههای عضله سینه از ۴۰ قطعه بلدرچین ژاپنی پرورش داده شده در چهار مزرعه مختلف جمع آوری گردید. نمونههای گوشت بر اساس جنسیت به دو گروه ۲۰ تایی دستهبندی شدند. ۴۰ عدد تخم بلدرچین نیز از مزارع فوق خریداری گردید. آنالیز نمونهها با استفاده از روش هضم اسیدی و توسط دستگاه جذب اتمی کالیبره شده با کمک محلول استاندارد خالص مس انجام گرفت. مقدار عنصر مس اندازهگیری شده در عضله سینه و تخم بلدرچین به ترتیب۰/۱۹۴±۰/۷۷۶ و ۰/۲۳۷±۰/۹۴۶ میلیگرم در یک گرم وزن مرطوب بود. همچنین بر اساس ارزیابی آماری صورت گرفته اختلاف آماری معنیدار بر اساس جنسیت در نمونههای مورد بررسی مشاهده نگردید P >0/05