سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ستار علینقی زاده بهبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبی دانشگاه شیراز
سیدمحمدعلی زمردیان – استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

تا کنون روابط پیشنهادی زیادی برای پیش بینی مقطع نهایی شکست سدهای خاکی ارائه شده است که بر مبنای روابط فرسایش، قوانین هیدرولیک، انتقال رسوب و مکانیک خاک پایه گذاری شده اند. لیکن پیچیدگی و مشکلات ناشی از جمع آوری داده ها در استفاده از روابط موجود و میزان خطای وارده در روابط باعث استفاده از روش های جدیدی در این زمینه شده است. در این تحقیق سعی شده است که با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ( ANN ) روشی نوین برای تعیین مقطع نهایی شکستسدهای خاکی ارائه گردد. برای این کار از داده های ۱۰۸ شکست سد روی داده در دنیا استفاده شده و شبکه تحت آموزش و آزمون قرار گرفت. بهترین ساختار حاصله بدست آمده برای تعیین عرض کف مقطع شکست ساختاری با ۷ نرون در لایه اول، ۳ نرون در لایه میانی و ۱ نرون در لایه خروجی یعنی ساختار ۱-۳-۷ با ضریب همبستگی برای آموزش و آزمون به ترتیب ۰/۹۸۱ و ۰/۷۱۶ و برای تعیین عرض بالایی مقطع شکست ساختاری با ۷ نرون در لایه اول، ۶ نرون در لایه میانی و ۱ نرون در لایه خروجی یعنی خروجی ۱-۶-۷ با ضریب همبستگی برایآموزش و ازمون به ترتنیب ۰/۹۶۷ و ۰/۷۴۷ و برای تعیین عمق نهایی مقطع شکست ساختاری با ۷ نرون در لایه اول و ۲ نرون در لایه میانی و ۱نرون در لایه خروجی یعنی ساختار ۱-۲-۷ با ضریب همبستگی برای آموزش و آزمون به ترتیب ۰/۹۹۸ و ۰/۷۰۷ حاصل گردید.