سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی صنعت ناوگان ریلی کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی فرقانی – مدیر حوزه تخصصی مدیریت تکنولوژی – کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی؛ گرایش
علی موسایی – کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی؛ گرایش انتقال تکنولوژی
جلال نوری – کارشناس ارشد جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

چکیده:

انتقال تکنولوژی مسئله مهمی است که باید با توجه به توانمندی های یک صنعت انجام شود تا امکان کاربرد، جذب و انطباق آن با شرایط محلی افزایش یابد. انتقال تکنولوژی امکان دسترسی و آسب
تکنولوژی را جهت کاربرد مؤثر آن برای توسعه اقتصادی و رشد کشورها از نظر تکنولوژیکی، فراهم می کند.در صنعت ناوگان ریلی کشور، انتقال تکنولوژی یکی از راه حل های کلیدی توسعه این صنعت محسوب می گ ردد و تاث یر بسزا یی در نیل به اهداف کلان در این صنعت دارد. بنابراین، اعمال مدیریت صحیح تکنولوژی در فعالیت های انتقال تکنولوژی بایستی به شدت مورد توجه سیاستگذاران صنعت حمل و نقل ریلی قرار گیرد. هر یک از روش های انتقال دارای ویژگیهای خاص است و بکارگیری آنه باید با توجه به معیارهای مختلف و شرایط حاکم باشد لذا یکی از گام های اساسی در این زمینه، انتخاب ر وش مناسب انتقال تکنولوژی است. در این مقاله علاوه بر بیان مفاهیم کاربردی انتقال تکنولوژی، معیارهایی جهت تعیین روش مناسب انتقال تکنولوژ ی در صنعت
ناوگان ریلی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و معیارهای موثر همراه با وزن هرمعیار برای انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت مدیریت مناسب فعالیت های انتقال تکنولوژی در این صنعت ارایه می شود.