سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ایمان کامرانفر – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالهادی حسین زاده – عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد رضا بی همتا – عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
حمیدرضا نیکخواه – عضو هیات علمی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

به منظور شناسایی ملاک های گزینش غیرمستقیم عملکرد جو، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و با استفاده از ۲۰ رقم و لاین پیشرفته دو و شش ردیفه آزمایشات مناطق سرد کشور در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج در سال زراعی ۸۳-۸۲ انجام شد و ۲۱ صفت مختلف مرفوفنولوژیکی ثبت شد . نتایج تجزیه واریانس بر تفاوت معنی دار در بین ژنوتیپ های مورد ارزیابی در سطح احتمال ۱% برای کلیه صفات دلالت کرد که نشان از تنوع مناسب در بین ژنوتیپ ها بود. بر اساس مقایسه میانگین ها به روش دانکن ژنوتیپ های پر محصول در هر دو نوع دو و شش ردیفه مشاهده شدند که در این بین انواع پرمحصول، جو های شش ردیفه از تعداد دانه در س نبله بیشتر و جو های دو ردیفه از تعداد پنجه بارور بیشتری برخودار بودند . عملکرد دانه بیشترین همبستگی مثبت و معن ی دار را به ترتیب با وزن سنبله، طول دوره تا رسیدگی، تعداد دانه در سنبله، تعداد پنجه بارور و بیشترین ضرایب همبستگی ژنتیکی منفی و معنی دار را به ترتیب با طول اکسترژن، طول سنبله، طول ریشک و طول دانه داشت . تجزیه رگرسیون به روش گام به گام منجر به وارد شدن چهار صفت تعداد دانه در سنبله، تعداد پنجه بارور، طول دانه و وزن هزار دانه در مدل رگرسیونی مربوط به صفت عملکرد شد که این مدل در مجموع ۸۱ % تغییرات را توجیه کرد . با انجام تجزیه علیت بر روی چهار صفت مذکور، صفت تعداد دانه در سنبله با بیشترین اثر مستقیم و تعداد پنجه بارور با اثر مستقیم بزرگ و اثرات غیر مستقیم کوچک و غیر معنی دار به عنوان ملاک های گزینش غیرمستقیم عملکرد دانه در جو مشخص شدند، که با توجه به نتایج مقایسه میانگین ها صفت تعداد دانه در سنبله برای جوهای شش ردیفه و تعداد پنجه های بارور برای جوهای دو ردیفه از اهمیت بیشتری برخورداربود.