سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اردشیر کلانتری – استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

تعیین منابع انتشار عناصر فلزی در ایستگاههای نمونه برداری به مدل رسپتور مرسوم است و تا ک نون چندین مدل رسپتور ارائه شده است. مدلهای مذکور توسط Cooper and Watson در سال ۱۹۸۰ و آقای Gordon در سال ۱۹۸۸ ارائه و تکمیل گردیدند. برای مناطقی که منابع انتشار قابل شمارش نیستند و تحت تأثیر کیدیگرند مانند منابع مخلوط دریایی، منابع قشر زمینی و منابع آنتروپوژنیک تمام مدلها قابل اجرا نمی باشند و نتایج خوبی بدست نخواهد آمد و لیکن برای اینگونه مناطق فاکتور تغلیط (EF(3)) بسیار سودمند بوده و نتایج خوبی داده است. روش پژوهش Mthodology: فاکتور تغلیظ EF اصولاً عناصر را از نظ Enriched در سه گروه قرار میدهند enriched- moderatdly enriched- npn enriched منبع عناصر non enriched مربوط است به پوسته زمین. پوسته زمین یک شرکت کننده قابل توجه در ترکیب ائروسلولهای پخش شده در نزدیک سطح زمین می باشد با یک مقایسه بین ترکیب آئروسل نزدیک پوسته زمینی و ترکیب آئوسلولهای بدست آمده از منابع مختلف می توان معلوم ساخت که عمده عناصر متشله ائروسلولهای نمونه برداری شده آیا از منابع طبیعی هستند و یا منابع انسان ساز. این نوع مقایسه معمولاً بوسیله بدست آوردن فاکتوری بنام فاکتور تغلیظ EF میسر است. برای انجام این کار غلظت عناصر مختلف در ترکیب آئروسل نمونه را نسبت به غلظت آنها در پوسته زمینی نرمالایز می نمایند. نتایج: مقادیر فاکتورهای تغلیظ را برای عناصر مختلف در سه ایستگاه نشان می دهند با توجه به مقادیر EF مندرج در جداول مذکور مشخص می گردد که کادمیم با Ef=3908/5 سرب با EF=633/19، روی با EF=103/73 و مس با EF=73/15 همگی در اثر فعالیتهای انسانی به محیط تزریق می گردند. آهن با EF=0/96 صرفاً منشاء معدنی داشته و فاقد منابع آنتروپوژنیک مؤثر می باشد. ترکیباتی نظیر کروم با EF=2/18، کلسیم با EF=5/26 و نیکل با EF=6/05 از هر دو منشاء در اتمسفر پراکنده می گردند.