سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۳

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا ریاحی بختیاری – دانشگاه تهران ، دانشکده منابع طبیعی کرج
علی اصغر درویش صفت – دانشگاه تهران ، دانشکده منابع طبیعی کرج
محمود زبیری – دانشگاه تهران ، دانشکده منابع طبیعی کرج

چکیده:

به منظور تعیین مناسبترین روش تهیه نقشههای پوشش منابع طبیعی به کمک دادههای سنجندهTM ماهواره لندست- ۵، مربوط به خرداد ماه ۱۳۷۷ از منطقه دشتارژن واقع در استان فارس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بررسی کیفی دادهها به لحاظ هندسی ورادیومتری نمایانگر عدم وجود خطای رادیومتری بوده است. تطابق هندسی ۵ تصاویر با نقشههای رقومی توپوگرافی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ ۱ پیکسل انجام گردید. به منظور بیان صحت نقشههای حاصل از تفسیر / به روش نقاط کنترل زمینی با استفاده از ۳۰ نقطه و دقت ۰۲دادههای ماهوارهای، نقشه واقعیت زمینی ۶ در ۱۰منطقه و با استفاده از عکسهای هوایی در مقیاس ۱:۴۰۰۰۰ مربوط به خرداد ماه ۱۳۷۴ و پیمایش زمینی تهیه گردید