سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

وحیدرضا جلالی – دانشجوی دکتری،دانشگاه تربیت مدرس
مهدی همایی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
سیدخلاق میرنیا – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اعمال مدیریت بهینة آب در مناطقی که کیفیت آب و خاک آنها چندان مطلوب نیست، نیازمند تجزیه و تحلیل حساسیت گیاه به شوری در هر یک از مراحل رشد است . بنابراین، تعیین دقیق کاهش میزان عملکرد و اعمال مدیریت مناسب نیازمند کمی کردن اثر شوری بر عملکرد در هر یک از مراحل رشد است . مرحله گیاهچه، حیاتی ترین بخش زندگی گیاه است . زیرا بقای گیاه در این مرحله، می تواند عملکرد نهایی آن را رقم زند . مدلهایی چند برای کمی کردن واکنش گیاه به شوری هنگامی که شوری نیمرخ خاک در طول فصل رشد ثابت است ارائه شدهاند . لیکن با توجه به اینکه پاسخ گیاه طی هر یک از مراحل رشد به شوری متفاوت است، لازم است مدلهایی برای تک تک مراحل رشد گیاهان ارائه شود . هدف از این پژوهش، بررسی امکان استفاده از مدلهای موجود برایمنظور فوق بود . مدلهایی که برای کل دوره رشد ارائه شدهاند