سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد خرمیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
احمد علی شوشی دزفولی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده:

این طرح به منظور تعیین مناسب ترین برنامه آبیاری منطبق بر فنولوژی گیاه و تأثیر آن بر عملکرد و اجزا عملکرد بذر شبدر برسیم در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ در قالب بلوک کامل تصادفی با ۶ تیمار و ۳ تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی شامل برنامه های مختلف آبیاری براساس مراحل فنولوژیکی تا زمان حداکثر گلدهی گیاه شبدر بود. نتایج حاصل از مقایسه میانگین به روش دانکن نشان داد که مناسب ترین مدیریت آبیاری برای به دست آوردن حداکثر بذر ( ۱۲۳۷ کیلوگرم در هکتار) و بالاترین کارایی مصرف آب (۰/۳۴۸ کیلوگرم بر متر مکعب) آبیاری بر اساس ۸۰ میلی متر تبخیر از تشت کلاس A در مراحل گلدهی و حداکثر گلدهی است . اگرچه که عملکرد این تیمار با تیمار آبیاری بر اساس ۱۲۰ میلی متر تبخیر از نشت کلاس A در دو مرحله ذکر شده و همچنین تیمار قطع آبیاری در مرحله شروع گلدهی و آبیاری بر اساس ۸۰ میلی متر تبخیر از نشت کلاس A در مرحله حداکثر گلدهی تفاوت معنی داری نداشت.