سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا نادری بروجردی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمید مدنی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات گشاورزی ومنابع استان تهران
ابراهیم فراهانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک-
احمد رضا گل پرور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

زوفا گیاهی است خشبی و چند ساله از تیره نعنا ئیان که دارای ریشه مستقیم با انشعاب های فراوان می باشد . ساقه در این گیاه چهارگوش و گل های آن دارای چهار رنگ سفید – آبی – صورتی و مخلوط می باشند که در طول سرشاخه قرار دارند . از سر شاخه های خشک این گیاه یک نوع اسانس روغنی تهیه می شود که حاویپینوکامفن، آلفا و بتاپینن و ا لک های سزکوئی ترپن می باشد. در آزمایش انجام شده از طرح اسپل یت پلات با دو فا کتور فرعی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی استفاده گردید . در این طرح یک فا کتور اصلی دوره آبیاری با ٤ سطح ٥ روز، ١٠ روز، ١٥ روز یکبار، بدون آبیاری و همچنین دو تر اکمبهعنوان فا کتور فرعی هر ک دام در سه سطح تاریخ کاشت ١٥ فروردین، ٢٥ فروردین ، ٥ اردیبهشت و فا کتور تر اکم بوته در سه سطح ۳۰×۳۰ و ۴۰×۴۰ و ۵۰×۵۰ سانتی متر در نظر گرفته شد . بررسی میانگین عمل کرد اندام هوایی نشان می دهد بهترین عمل کرد اندام هوایی را دوره آبیاری ١٠ روزه در تاریخ کشت اول و تر اکم بوته ۳۰×۳۰ داشته اند . و بهترین عمل کرد اندام هوایی زوفا در حالت a1b2c1 (دوره آبیاری ٥ روزه × تاریخ کاشت ٢٥ فروردین × تراکم ۳۰ × ۳۰) و حالت a1b1c1 (دوره آبیاری ٥ روزه × تاریخ کاشت ١٥ فروردین × تراکم ۳۰×۳۰) می باشد. همچنین تیمار های a1b1c2 و a2b1c2 با ۰/۴۲ درصد وتیمار a2 b2c2 با ۱/۳ در صد به ترتیب کمترین وبیشترین درصد اسانس را داشته اند.