سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منوچهر قلی پور – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
افشین سلطانی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید شرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

کشت انتظاری (خفته)، یک ر اه جایگزین برای کشت بهاره معمول نخود بوده و می تواند به عنوان یک شیوه کارآمد برای استفاده بیشتر این گیاه از نزولات جوی اواخر زمستان و اوایل بهار به حساب آید . علاوه بر این به لحاظ روز بلند بودن این گیاه ، سبز شدن زودتر گیاه چه ها در این روش کشت، منجر به طویل شدن رشد رویشی و احتمال حصول عملکرد بالاتر می گردد. در کشت انتظاری ، انتخاب تاریخ کشت مناسب، امری حیاتی برای گیاه به شمار می رود. چون در کشت های زود هنگام ، گیاه چه های سر برآورده از خا ک در اثر سرمای زمستان از بین می روند . از طرف دیگر ، تأخیر در کشت مم کن است به علت یخبندان یا نزولات جوی منجر به عدم امکان ورود ادوات کشت به مزرعه گردد. با توجه به متفاوت بودن شرایط اقلیمی مناطق مختلف ، لازم است که در هر منطقه ، تاریخ کشت انتظاری مناسب تعیین گردد که در ایران ، تنها در مراغه این عمل انجام شده است . هدف از این بررسی تعیین تاریخ مطلوب کشت انتظاری برای کرمانشاه بود که طی آن ، با استفاده از آمار هواشناسی روزانه درازمدت و مدل سبز شدن نخود ، تاریخ های ک شت مختلف با فاصله زمانی ١٠ روز (در محدوده زمانی ١٥ مهر تا ١ فروردین) مورد آزمون قرار گرفتند . نتایج نشان داد که ٢٩ آذر می تواند به عنوان تاریخ مناسب در نظر گرفته شود و کشاورز باید پس از سپری شدن نیمه اول آذر، در اولین فرصت اقدام به کشت نماید . در این شرایط ، گیاه چه هانسبت به کشت بهاره معمول منطقه ( ١٦ فروردین )، حدود ١٧ روز زودتر سبز خواهند کرد که بسیار حایز اهمیت است.